Thông báo V/v Chấn chỉnh thời gian làm việc và tác phong, đồng phục và ý thức trách nhiệm công việc tại văn phòng công ty

--------------------
10/01/2023

File đính kèm