Quy tắc đạo đức

--------------------
01/07/2020

QUY TẮC ĐẠO ĐỨC
I. Các nguyên tắc chung
Việc tuân thủ luật pháp, duy trì các tiêu chuẩn đạo đức cao và giữ vững các giá trị chung của chúng ta đóng vai trò chủ đạo trong tất cả các hoạt động của Thien Ung Security và cung cấp nền tảng để các khách hàng, nhân viên, cổ đông và những người có liên quan khác đặt niềm tin vào Thien Ung Security. Các nguyên tắc này cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc duy trì giá trị mạnh mẽ của nhãn hiệu Thien Ung Security và trong việc thúc đẩy sự bền vững và tăng trưởng lâu dài cho hoạt động kinh doanh của chúng ta. 
Trách nhiệm của tất cả các nhân viên Thien Ung Security và các thành viên Ban giám đốc là hiểu và tuân thủ Bộ quy tắc này.

II. Các giá trị của chúng ta
Hoạt động của Thien Ung Security dựa trên ba giá trị cơ bản: Liêm chính, Cẩn mật và Sẵn sàng giúp đỡ
 1. Liêm chính 
 Thien Ung Security nhấn mạnh cách tiếp cận kinh doanh trung thực. Thành công của bất kỳ doanh nghiệp nào cũng phụ thuộc phần lớn vào sự trung thực và liêm chính của các nhân viên. Thien Ung Security không nhượng bộ trong các yêu cầu về sự liêm chính và trung thực.
  Liêm chính cũng bao gồm quyền thể hiện rõ ràng ý kiến của một người và báo cáo các hành vi không phù hợp cũng như thông tin liên quan khác mà không bị trả đũa, trù dập.
2.Cẩn mật
Thien Ung Security nhấn mạnh cách tiếp cận kinh doanh chuyên nghiệp. Nhân viên Thien Ung Security phải luôn luôn cố gắng chu đáo và sẵn sàng quan sát, lắng nghe và đánh giá để có thể làm những việc hợp lý để bảo vệ cơ ngơi và tài sản của khách hàng cũng như các giá trị và đạo đức mà Thien Ung Security thể hiện.
3. Sẵn sàng giúp đỡ
Thien Ung Security phấn đấu làm cho cuộc sống của con người an toàn hơn. Nhân viên Thien Ung Security cần luôn luôn sẵn sàng hỗ trợ trong bối cảnh nhiệm vụ cụ thể.  Chúng ta phải sẵn sàng trợ giúp các đồng nghiệp, khách hàng và những người khác cần trợ giúp.

III. Nhân viên
Nhân viên của chúng ta là nguồn tài nguyên quan trọng nhất. Thien Ung Security hướng đến trở thành một công ty sử dụng lao động vững chắc, đáng tin cậy và ổn định, thúc đẩy các mối quan hệ dựa trên nhân phẩm và sự tôn trọng lẫn nhau.
Chúng ta tin tưởng mạnh mẽ vào mối liên hệ giữa năng lực của nhân viên và kết quả chúng ta đạt được. Để thu hút người lao động có kỹ năng, Thien Ung Security phấn đấu trở thành một công ty sử dụng lao động hấp dẫn, cung cấp điều kiện làm việc tốt, mức lương công bằng và cơ hội để phát triển cá nhân.
1. Đãi ngộ và các điều khoản thanh toán
Thien Ung Security công nhận tầm quan trọng của mức lương công bằng và giờ làm việc hợp lý. Chúng ta phấn đấu nâng mức lương và quyền lợi đến mức độ đạt hoặc vượt tiêu chuẩn. Thông tin về lương và quyền lợi, cũng như các điều khoản lao động khác sẽ được thông báo rõ ràng tới mỗi nhân viên.
2. Tự do liên kết
Thien Ung Security tôn trọng quyền của tất cả nhân viên, được đại diện bởi tổ chức công đoàn.
3. Sức khỏe và an toàn
 Thien Ung Security công nhận tầm quan trọng của việc cung cấp một môi trường làm việc an toàn và lành mạnh và thực hiện tất cả các bước hợp lý để ngăn ngừa tai nạn và thương tích, cũng như hỗ trợ các biện pháp tăng cường sức khỏe và phúc lợi cho nhân viên.
4. Cơ hội bình đẳng
Thien Ung Security là một công ty sử dụng lao động cung cấp cơ hội bình đẳng và tất cả các nhân viên đều được đối xử công bằng và bình đẳng. Nghiêm cấm phân biệt đối xử trong tuyển dụng, đãi ngộ, đào tạo, thăng tiến, chấm dứt lao động hoặc hưu trí dựa trên nguồn gốc dân tộc hoặc chủng tộc, tôn giáo, giới tính, xu hướng giới tính, tình trạng cha mẹ hoặc hôn nhân, khuyết tật hoặc các đặc điểm phân biệt khác được luật áp dụng bảo vệ.
Mọi quyết định tuyển dụng chỉ dựa trên cơ sở năng lực, kinh nghiệm, hành vi, thành tích lao động và tiềm năng thể hiện liên quan đến nhu cầu của công việc của mỗi cá nhân.
5. Quấy rối
Thien Ung Security thúc đẩy một môi trường làm việc năng suất và không dung túng cho bất kỳ hình thức quấy rối, bắt nạt hoặc lạm dụng nào. Tất cả nhân viên cần được đối xử và đối xử với người khác bằng nhân phẩm và sự tôn trọng.
6. Lao động trẻ em và lao động ép buộc
Thien Ung Security không tuyển dụng hay chấp nhận bất kỳ hình thức lao động trẻ em, lao động ép buộc hay lao động ràng buộc nợ nào.
7. Lạm dụng rượu bia và/hoặc ma túy
Thien Ung Security cam kết cung cấp một nơi làm việc không có thuốc lá và mong tất cả nhân viên tránh xa mọi hành vi lạm dụng rượu bia và/hoặc ma túy có thể ảnh hưởng đến công việc của họ.
8. Kết nối mạng xã hội
Thien Ung Security tôn trọng quyền tự do ngôn luận và tự do thể hiện ý kiến của cá nhân. Tuy nhiên, chỉ các nhân viên được chỉ định rõ ràng được ủy quyền phát ngôn công khai thay mặt cho Thien Ung Security. Các nhân viên và đối tác kinh doanh tham gia vào các hoạt động trên phương tiện xã hội được khuyến khích cư xử một cách nhất quán với các giá trị và chính sách của Thien Ung Security.

IV. Đạo đức kinh doanh
Thien Ung Security nhấn mạnh sự trung thực, liêm chính, công bằng và cam kết mạnh mẽ giữ vững và thúc đẩy các tiêu chuẩn đạo đức kinh doanh cao nhất trong mọi khía cạnh của doanh nghiệp chúng ta.
Là một đơn vị tiên phong, Thien Ung Security thực hiện bổn phận công dân doanh nghiệp gương mẫu và tuân thủ luật pháp và quy định ở các địa phương chúng ta hoạt động.
1. Cạnh tranh công bằng và chống độc quyền
Thien Ung Security tin tưởng vào thương mại công bằng và cạnh tranh trung thực, dựa trên sự liêm chính, chất lượng dịch vụ. Chúng ta không hoan nghênh các cuộc thảo luận hoặc ký kết thỏa thuận với đối thủ cạnh tranh liên quan đến định giá, thị phần hoặc các hoạt động phi pháp tương tự và cam kết mạnh mẽ tôn trọng tất cả luật và quy định áp dụng khuyến khích cạnh tranh công bằng.
2. Hối lộ, tham nhũng
Thien Ung Security phấn đấu cung cấp các dịch vụ tốt nhất có thể hướng đến nhu cầu cụ thể của khách hàng và mong được chọn là một nhà cung cấp chất lượng dịch vụ tốt nhất, trong môi trường cạnh tranh tự do và công bằng. Thien Ung Security không đưa, gạ gẫm hay nhận hối lộ, thanh toán “bôi trơn” hoặc thanh toán phi pháp khác để nhận được hoặc duy trì công việc kinh doanh. Thien Ung Security hướng đến hoạt động kinh doanh chỉ với các đối tác kinh doanh đáng tôn trọng tham gia vào các hoạt động kinh doanh hợp pháp và có nguồn ngân sách hợp pháp.
3. Chiêu đãi, quà tặng, tiền thưởng và quyên góp
Các hoạt động giao dịch phải được xử lý với tính minh bạch cao nhất. Các nhân viên và đối tác kinh doanh không được đưa hay nhận bất kỳ quà tặng, tiền thưởng hay chiêu đãi nào có thể ảnh hưởng đến giao dịch kinh doanh hoặc việc ra quyết định của nhân viên, đối tác kinh doanh hoặc khách hàng. Đôi khi quà tặng có giá trị nhỏ là một phần của văn hóa kinh doanh tại địa phương và miễn là được cho phép và hợp pháp thì có thể được chấp nhận.
4. Xung đột lợi ích
Các quyết định kinh doanh phải luôn dựa trên những lý do và tiêu chí khách quan, các nhân viên và đối tác kinh doanh phải tránh mọi xung đột lợi ích hoặc xung đột lợi ích được nhận thấy giữa các hoạt động cá nhân và phần thực hiện của mình trong hoạt động kinh doanh của Thien Ung Security.
5. Thông tin mật
Quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu Thien Ung Security tôn trọng quyền riêng tư của cá nhân và cam kết xử lý dữ liệu cá nhân một cách có trách nhiệm và tuân thủ các luật áp dụng về quyền riêng tư và bảo vệ dữ liệu.
6. Bảo mật (bí mật thương mại)
Tất cả các nhân viên và đối tác kinh doanh cần có sự cẩn thận nhất định để tránh mọi hành vi sử dụng trái phép hoặc tiết lộ thông tin mật hoặc thông tin độc quyền của Thien Ung Security. Thông tin không công khai thuộc về khách hàng hoặc đối tác kinh doanh của chúng ta mà chúng ta có quyền tiếp cận thông qua hoạt động kinh doanh cũng phải được bảo vệ theo tất cả các yêu cầu của luật pháp và hợp đồng.
7. Bảo vệ tài sản và tài nguyên của công ty
Tài sản, tài nguyên và hệ thống thông tin của Thien Ung Security luôn phải được bảo vệ và giữ an toàn khỏi hành vi sử dụng trái phép, phá hủy, tiết lộ, làm sai lệch hay xóa bỏ, cho dù do tai nạn, hành vi không chính đáng hay vi phạm sự tín nhiệm.

V. Áp dụng và tuân thủ
Trách nhiệm của mỗi nhân viên và thành viên Ban giám đốc Thien Ung Security là tuân thủ và thúc đẩy Bộ quy tắc. Tổ/ đội trưởng mục tiêu có trách nhiệm đảm bảo việc áp dụng Bộ quy tắc trong mục tiêu của mình, tuy nhiên, trách nhiệm cao nhất đối với việc tất cả nhân viên áp dụng thích hợp Bộ quy tắc thuộc về Ban giám đốc Thien Ung Security.
Việc áp dụng và tuân thủ Bộ quy tắc sẽ được giám sát liên tục như một phần của quy trình Quản lý rủi ro doanh nghiệp của chúng ta. Trách nhiệm cao nhất về việc này thuộc về Ban Giám đốc Thien Ung Security.